Polityka Prywatności

Kogo dotyczy
RODO?

RODO dotyczy wszystkich podmiotów na terenie UE, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe osób fizycznych do celów swojej działalności. Należą do nich również wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe.

Czy wspólnota to 
administrator dnych?

Tak – każda wspólnota jest administratorem danych osobowych. Na każdego administratora danych osobowych nałożone są obowiązki związane z ochroną danych osobowych.
Firma PATIO Nieruchomości Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy ze Wspólnotą. PATIO Nieruchomości Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem i było bezpieczne.

W jakim celu
przetwarzamy dane?

Prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji Ustawy o własności lokali; Prowadzenie korespondencji wynikającej z realizacji obowiązujących aktów prawnych innych niż UWL; Prowadzenie bieżącej korespondencji administracyjnej mającej na celu aktualizację informacji oraz łatwiejszą obsługę i realizację spraw dotyczących Właścicieli;
Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach administracji nieruchomością wspólną w tym również w sprawach rozliczeń kosztów wspólnych i mediów w lokalu;
Przesyłanie druków i formularzy administracyjnych.

Jakie dane
przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres we Wspólnocie, nr miejsca postojowego, nr boksu, nr komórki lokatorskiej, nr pom. gospodarczego, wielkość udziału w lokalu i we wspólnocie, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny.

Od kogo
pozyskujemy dane?

Państwa dane pozyskujemy od Administratora danych osobowych (Wspólnota), od Państwa jako właściciela lub współwłaściciela lokalu lub od zbywcy nieruchomości, której Państwo są właścicielem.

Komu przekazujemy
dane?

Informujemy, że Państwa dane są podpowierzane naszym współpracownikom, którzy realizują razem z nami obowiązki administrowania/zarządzania nieruchomością. W przypadku zmiany podmiotu współpracującego, informujemy Administratora (Wspólnotę) o zmianach a Administrator danych ma prawo sprzeciwić się temu. Wszyscy nasi współpracownicy (podmiotu działające na podstawie umowy podpowierzenia przetwarzania danych) mają identyczne obowiązki wdrożenia środków bezpieczeństwa, środków organizacyjnych i technicznych celu stosowania się do przepisów RODO.
Jednocześnie oświadczamy, że nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie korzystamy także z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG. Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom i członkom Wspólnoty bez Państwa zgody.

Przysługują
Państwu:

– prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowaniu (poprawieniu), ograniczeniu przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
– prawo do usunięcia danych, jeśli dane Pana/Pani nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane a Wspólnota nie ma podstaw do ich przetwarzania np. w celu realizacji obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń ( motyw 52 art. 9 ust. 2 lit. f, art. 17 ust. 3 lit. e RODO).
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– o ile przepisy prawa wymagały wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych a zgodę Wyraziliście, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie w taki sposób w jaki została ona udzielona.

Ile czasu
przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane (również w sposób zautomatyzowany) wyłącznie w celu określonym w niniejszej informacji. Przetwarzamy dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora oraz z umową o zarządzanie i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
Dane będą przetwarzane w terminie maksymalnym do 12 miesięcy od dnia zbycia udziału lub lokalu mieszkalnego, niemieszkalnego lub/i miejsca postojowego, którego jest Pan/Pani Właścicielem (Współwłaścicielem) albo do czasu zakończenia umowy o administrowanie/zarządzanie nieruchomością i jej rozliczenia, w tym uregulowania należnych zobowiązań. Po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Administratora Państwa danych, dane te zostaną usunięte lub zwrócone Administratorowi w całości.

Nowe regulacje związane z RODO:

Pytania i odpowiedzi

P: Czy właściciel lokalu we wspólnocie może wycofać swoja zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w związku z nowym „prawem do bycia zapomnianym”?
O: Zgoda może zostać wycofana przez Właściciela w dowolnym momencie, jednak Administrator może odmówić zastosowania wykreślenia danych z rejestru właścicieli ze względu na potrzebę dochodzenia należności finansowych.

P: Czy właściciel lokalu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wspólnotę.?
O: Art. 29 1b ustawy o własności lokali obliguje zarząd / zarządcę do prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Zarząd / Zarządca nieruchomości wspólnej jest nie tylko upoważniony, ale i zobowiązany do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli lokali w granicach określonych w Ustawie o własności lokali. Przetwarzanie przez zarząd / zarządcę nieruchomości wspólnej danych osobowych członków wspólnoty nie jest w takiej sytuacji uzależnione od wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych.

P: Na przetwarzanie jakich danych osobowych winien wyrazić zgodę Właściciel we Wspólnocie?
O: Wyrażenie zgody dotyczy użycia adresu korespondencyjnego, e-mail oraz numeru telefonu. Wyrażenie zgody nie dotyczy ogólno dostępnych danych znajdujących się w Księdze Wieczystej lokalu.

P: Jak będą skutki braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez Członka Wspólnoty?
O: Administracja oraz Zarząd Wspólnoty nie będzie mógł prowadzić korespondencji na adres inny niż wskazany w Księdze Wieczystej, w sposób elektroniczny (czyli wysyłać oraz odpowiadać na mail dotyczący lokalu we Wspólnocie), przesyłać powiadomień o przeglądach czy awariach, przesyłać newslettera, biuletynów, zawiadomień i rozliczeń księgowych itp.

P: Dlaczego oświadczenie, za pośrednictwem którego Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie danych jest takie długie?
O: Formularz zgody musi zawierać wszystkie cele w jakich używany jest adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu Właściciela. Mając na uwadze ułatwienie codziennego życia i prowadzenie korespondencji elektronicznej – w formularzu muszą być zawarte wszystkie prawdopodobne cele wykorzystania wspomnianych danych.

Wypełnione oświadczenie (druk do pobrania) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora Państwa nieruchomości (HYPERLINK „mailto:biuro@patio.waw.pl” biuro@patio.waw.pl) bądź wrzucić do skrzynki administracyjnej Wspólnoty na terenie nieruchomosci lub listownie do biura Spółki PATIO Nieruchomości Sp. z o.o. (02-495 Warszawa ul. Kompanii AK Kordian 24 lok. 21).

Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych